1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui.

 

1.2 Solido.lt internetinio tinklapio (toliau – Tinklapis) Taisyklės taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą įsigyti prekių pagal Tinklapį internete adresu www.solido.lt (įmonės, vykdančios Tinklapio veiklą UAB Solido Group, adresas Juozapavičiaus pr. 31-7, LT-45257, Kaunas, el.paštas info@solido.lt).

 

1.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas internetiniame tinklalapyje.

 

 

2. Asmens duomenų apsauga

 

2.1. Užsisakant prekes pagal Tinklapį www.solido.lt, pirkėjas privalo pateikti prašomus duomenis.

 

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

 

2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pagal Tinklapį www.solido.lt šių Taisyklių ir kitose Tinklapio informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

 

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

 

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

 

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, www.solido.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Tinklapio www.solido.lt teikiamomis paslaugomis.

 

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą užsakymo metu ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

 

 

5. Rinkodara ir informacija

 

5.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.solido.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

 

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

 

5.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

5.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio tiklapio skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. pašto adresu.

 

5.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

 

6. Baigiamosios nuostatos

 

6.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 

6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

6.3. Visi pranešimai Solido turi būti teikiami elektroniniu paštu info@solido.lt